Bảng giá kính titan tỉnh Quảng Ninh

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ –

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Số: 5134/VPCP-CN V/v cấp giấy phép thăm dò quặng titan sa khoáng tại tỉnh Quảng Trị.

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:

– Bộ Tài nguyên và Môi trường; – Bộ Công Thương.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 1521/BTNMT-ĐCKS ngày 01 tháng 4 năm 2021), ý kiến của Bộ Công Thương (Công văn số 3713/BCT-CN ngày 24 tháng 6 năm 2021) về việc cấp giấy phép thăm dò quặng titan sa khoáng tại tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thành Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo về trữ lượng đã cấp phép, sản lượng đã khai thác, trữ lượng còn lại và nhu cầu bổ sung quặng titan trong giai đoạn tới?

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận: – Như trên; – Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành (để b/c); – Các Bộ: KH&ĐT, TC; – UBND tỉnh Quảng Trị; – VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH; – Lưu: VT, CN (2) Duc.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nguyễn Cao Lục