Trái phiếu chính phủ Đức (Bund) là gì? Đặc điểm – VietnamBiz

Trái phiếu chính phủ Đức

Khái niệm

Trái phiếu chính phủ Đức tiếng Anh là Bund.

Trái phiếu chính phủ Đức là một công cụ nợ được ban hành bởi chính phủ liên bang Đức để tài trợ cho các chi tiêu. Trái phiếu chính phủ Đức được bán đấu giá chỉ với thời gian đáo hạn ban đầu là 10 và 30 năm, trong đó phần lớn có thời gian đáo hạn là 30 năm. Trái phiếu chính phủ Đức được xem như tương đương với trái phiếu kho bạc Mỹ.

Đặc điểm của Trái phiếu chính phủ Đức

Trái phiếu chính phủ Đức đại diện cho nghĩa vụ dài hạn của chính phủ liên bang Đức, được bán đấu giá trên thị trường sơ cấp và giao dịch trên thị trường thứ cấp. Trái phiếu chính phủ Đức có thể bị thu hồi lại, trong đó các khoản thanh toán coupon của chúng được tách ra khỏi các khoản hoàn trả gốc và được giao dịch riêng lẻ. Trái phiếu chính phủ Đức thường trả lãi và gốc mỗi năm một lần và là một nguồn tài trợ quan trọng của chính phủ Đức.

Trái phiếu chính phủ Đức có đặc trưng chủ yếu là trái phiếu danh nghĩa với kì hạn cố định và lãi suất cố định. Tất cả các công cụ nợ của chính phủ Đức, bao gồm các trái phiếu chính phủ, được phát hành bằng cách đưa ra yêu cầu trong sổ đăng kí nợ của chính phủ, ngược lại với việc phát hành giấy chứng nhận.

Một đợt phát hành trái phiếu chính phủ Đức điển hình sẽ liệt kê khối lượng phát hành, ngày đáo hạn, lãi suất coupon, lãi suất phải trả và tiêu chuẩn tính lãi được sử dụng. Mệnh giá nhỏ nhất của một trái phiếu chính phủ Đức là 0,01€ và việc mua lại của chính phủ Đức có thể được thực hiện theo mệnh giá.

Trái phiếu chính phủ Đức là chứng khoán nợ có tính thanh khoản cao, đủ điều kiện để được sử dụng làm dự trữ bảo hiểm cho các quĩ tín thác. Được Ngân hàng Trung ương châu Âu chấp nhận làm tài sản thế chấp cho hoạt động tín dụng, các trái phiếu chính phủ Đức được bán đấu giá trên thị trường sơ cấp với khối lượng nhiều hơn 1 tỉ Euro.

Chính phủ Đức thường theo dõi các đợt phát hành mới với khối lượng cao hơn bằng cách tạo ra một số mức tăng, lên tới khoảng 15 tỉ Euro, giúp duy trì mức khối lượng giao dịch cao cho các trái phiếu chính phủ Đức.

Trái phiếu chính phủ Đức chiếm khoảng 50% nợ tồn đọng của chính phủ Đức, nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng trong việc tài trợ của chính phủ. Bằng cách phát hành các trái phiếu chính phủ Đức và chứng khoán dài hạn khác, chính quyền Đức có được nguồn tài trợ ổn định hơn, do đó giảm nhu cầu thường xuyên đảo nợ.

(Theo Investopedia)