Tài sản tiềm tàng (Contingent Asset) là gì? Đặc điểm – VietnamBiz

Tài sản tiềm tàng

Khái niệm

Tài sản tiềm tàng trong tiếng Anh là Contingent Asset.

Tài sản tiềm tàng là một lợi ích kinh tế tiềm năng phụ thuộc vào các sự kiện trong tương lai ngoài sự kiểm soát của công ty. Công ty không biết chắc chắn liệu những lợi ích này sẽ thành hiện thực không, và không thể xác định giá trị kinh tế chính xác của chúng, do đó những tài sản này không được ghi lại trên bảng cân đối. Tuy nhiên, chúng có thể được ghi chú trong thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo, nếu chúng đáp ứng một số điều kiện.

Tài sản tiềm tàng còn được gọi là tài sản tiềm năng.

Đặc điểm của Tài sản tiềm tàng

Tài sản tiềm tàng trở thành một tài sản được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán khi việc thực hiện các dòng tiền liên quan đến nó trở nên tương đối chắc chắn. Trong trường hợp này, tài sản được ghi nhận trong giai đoạn xảy ra thay đổi trạng thái.

Tài sản tiềm tàng có thể phát sinh khi chưa biết rõ giá trị kinh tế của nó. Ngoài ra, tài sản tiềm tàng cũng có thể phát sinh do không chắc chắn sự kiện tạo ra nó liệu có xảy ra không và xảy ra khi nào. Một tài sản tiềm tàng xuất hiện do các sự kiện trước đó, nhưng toàn bộ thông tin tài sản sẽ không được thu thập cho đến khi các sự kiện trong tương lai xảy ra.

Ngoài ra còn tồn tại các khoản nợ tiềm tàng hoặc tiềm năng. Ngược lại với các tài sản tiềm tàng, chúng đề cập đến khoản lỗ tiềm năng có thể phát sinh, tùy thuộc vào cách một sự kiện trong tương lai nhất định diễn ra.

Các công ty phải đánh giá lại tài sản tiềm tàng liên tục. Khi có khả năng nhận được một tài sản tiềm tàng, các công ty phải báo cáo nó trong báo cáo tài chính bằng cách ước tính thu nhập đạt được. Công ty ước tính bằng cách sử dụng một loạt các kết quả có thể xảy ra, các rủi ro liên quan và kinh nghiệm với các tài sản tiềm tàng tương tự.

Khi ước tính số tiền để báo cáo bằng IFRS, phải sử dụng định giá tài sản ước tính thấp nhất. Tài sản tiềm tàng không được ghi nhận lợi nhuận cho đến khi lợi nhuận thực sự xảy ra. Nguyên tắc truyền thống thay thế nguyên tắc phù hợp của kế toán dồn tích, có nghĩa là tài sản có thể không được báo cáo cho đến một khoảng thời gian sau khi phát sinh chi phí liên quan.

Ví dụ về tài sản tiềm tàng

Một công ty tham gia vào một vụ kiện với mong muốn nhận được bồi thường sẽ có một tài sản tiềm tàng vì kết quả của vụ việc vẫn chưa được biết và số tiền bồi thường vẫn chưa được xác định.

Ví dụ, công ty ABC đã đệ đơn kiện Công ty XYZ vì vi phạm bằng sáng chế. Nếu Công ty ABC có khả năng cao sẽ thắng kiện, công ty sẽ có một tài sản tiềm tàng. Tài sản tiềm tàng này thường được tiết lộ trong báo cáo tài chính, nhưng không được ghi nhận là một tài sản cho đến khi vụ kiện được giải quyết.

Trong ví dụ trên, công ty XYZ sẽ cần phải ghi nhận một khoản nợ tiềm tàng trong ghi chú báo cáo tài chính và sau đó ghi lại vào tài khoản của mình, nếu nó thua kiện và được yêu cầu bồi thường thiệt hại.

(Theo Investopedia)