Điều khoản chủ yếu. Điều khoản thường lệ. Điều khoản tuỳ nghi

1.3. NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI.Quan hệ hợp đồng bảo hiểm thương mại được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật và trở thành quan hệ pháp luật bảo hiểm thương maị. Nội dung của quanhệ pháp luật bảo hiểm thương mại gồm quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể được thể hiện ở các quy định của nhà nước về các chế độ bảo hiểm thương mại vàở các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm thương mại. Các điều khoản là các điều khoản cấu thành hợp đồng bảo hiểm thương mại.Các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm thương mại được chia thành 3 loại: – Điều khoản chủ yếu.- Điều khoản thường lệ. – Điều khoản tuỳ nghi.

1.3.1. Điều khoản chủ yếu.

Là những điều khoản không thể thiếu của hợp đồng bảo hiểm thương mại. Các điều khoản được coi là chủ yếu vừa thể hiện các quyền và nghĩa vụ chủyếu vừa là cơ sở để xác lập và thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của các bên cụ thể trong quan hệ hợp đồng bảo hiểm thương mại. Do đó, nếu các bên khơngghi các điều khoản chủ yếu vào văn bản hợp đồng thì các thoả thuận khác của các bên khơng có cơ sở để thực hiện và vì thế hợp đồng khơng có giá trị.Trong các loại điều khoản chủ yếu có những điều khoản bắt buộc mang tính phổ biến áp dụng thì các thoả thuận khác của các bên khơng có cơ sở để thực hiệnvà vì thế hợp đồng khơng có giá trị. Trong các loại điều khoản chủ yếu có những điều khoản bắt buộc mang tínhphổ biến áp dụng cho mọi loại hợp đồng bảo hiểm thương mại. Các điều khoản này gồm:\ Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng. \ Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, người được bảo hiểm và ngườihưởng quyền lợi bảo hiểm. \ Đối tượng bảo hiểm phạm vi bảo hiểm.\ Phí bảo hiểm. \ Số tiền bảo hiểm.53

1.3.2. Điều khoản thường lệ.

Là những điều khoản thể hiện một số quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng đã được pháp luật quy định.Khi giao kết hợp đồng các bên có thể lựa chọn việc ghi hay không ghi các điều khoản này vào văn bản hợp đồng. Tuy không ghi các điều khoản thường lệ thìcác bên vẫn phải tuân theo các quyền và nghĩa vụ đươc ghi nhận trong các văn bản pháp luật.

1.3.3. Điều khoản tuỳ nghi.

Là những điều khoản ghi nhận sự thoả thuận của các bên về một số quyền và nghĩa vụ.Các điều khoản tuỳ nghi không ảnh hưởng tới giá trị pháp lý của toàn bộ hợp đồng bảo hiểm thương mại. Tuy vậy, các thoả thuận của các bên trong điều khoảntuỳ nghi không được trái với quy định của pháp luật.1.4. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI.Điều 574 của Bộ luật dân sự và các quy định của các văn bản pháp luật hiện hành về hợp đồng bảo hiểm thương mại thì hình thức của hợp đồng bảo hiểmthương mại là một văn bản hợp đồng. Đơn bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm cấp khithiết lập quan hệ hợp đồng.

1.4.1. Đơn bảo hiểm.