Cấu hình dịch vụ DNS – Giáo trình quản trị mạng Lan – 123docz.net

Sau khi ta cài đặt thành công dịch vụ DNS, ta có thể tham khảo trình quản lý dịch vụ này nhƣ sau:

Ta chọn Start | Programs | Administrative Tools | DNS. Nếu ta không cài DNS cùng với quá trình cài đặt Active Directory thì không có zone nào đƣợc cấu hình mặc định. Một số thành phần cần tham khảo trong DNS Console (Tham khảo hình 1.19)

Hình 2.19: DNS console

– Event Viewer: Đây trình theo dõi sự kiện nhật ký dịch vụ DNS, nó sẽ lƣu trữ các thông tin về: cảnh giác (alert), cảnh báo (warnings), lỗi (errors).

– Forward Lookup Zones: Chứa tất cả các zone thuận của dịch vụ DNS, zone này đƣợc lƣu tại máy DNS Server.

– Reverse Lookup Zones: Chứa tất cả các zone nghịch của dịch vụ DNS, zone này đƣợc lƣu tại máy DNS Server.

2.7.2.1. Tạo Forward Lookup Zones

Forward Lookup Zone để phân giải địa chỉ Tên máy (hostname) thành địa chỉ IP. Để tạo zone này ta thực hiện các bƣớc sau:

Chọn nút Start | Administrative Tools | DNS.

Chọn tên DNS server, sau đó Click chuột phải chọn New Zone. Chọn Next trên hộp thoại Welcome to New Zone Wizard.

33 Hình 2.20: Hộp thoại ZoneType

Chọn Forward Lookup Zone | Next.

Chỉ định Zone Name để khai báo tên Zone (Ví dụ: csc.com), chọn Next.

Hình 2.21: Chỉ định tên zone

Từ hộp thoại Zone File, ta có thể tạo file lƣu trữ cơ sở dữ liệu cho Zone(zonename.dns) hay ta có thể chỉ định Zone File đã tồn tại sẳn (tất cả các file này đƣợc lƣu trữ tại %systemroot%system32dns), tiếp tục chọn Next.

Hộp thoại Dynamic Update để chỉ định zone chấp nhận Secure Update, nonsecure Update hay chọn không sử dụng Dynamic Update, chọn Next.

Hình 2.22: Chỉ định Dynamic Update. Chọn Finish để hoàn tất.

2.7.2.2. Tạo Reverse Lookup Zone

Sau khi ta hoàn tất quá trình tạo Zone thuận ta sẽ tạo Zone nghịch (Reverse Lookup Zone) để hỗ trợ cơ chế phân giải địa chỉ IP thành tên máy(hostname).

Để tạo Reverse Lookup Zone ta thực hiện trình tự các bƣớc sau: Chọn Start | Programs | Administrative Tools | DNS.

34 Chọn tên của DNS server, Click chuột phải chọn New Zone.

Chọn Next trên hộp thoại Welcome to New Zone Wizard. Chọn Zone Type là Primary Zone | Next.

Chọn Reverse Lookup Zone | Next.

Gõ phần địa chỉ mạng(NetID) của địa chỉ IP trên Name Server | Next.

Hình 2.23: Chỉ định zone ngƣợc.

Tạo mới hay sử dụng tập tin lƣu trữ cơ sở dữ liệu cho zone ngƣợc, sau đó chọn Next.

Hình 2.24: Chỉ định zone file.

Hộp thoại Dynamic Update để chỉ định zone chấp nhận Secure Update, nonsecure Update hay chọn không sử dụng Dynamic Update, chọn Next.

Chọn Finish để hoàn tất.

2.7.2.3. Tạo Resource Record(RR)

Sau khi ta tạo zone thuận và zone nghịch, mặc định hệ thống sẽ tạo ra hai resource record NS và SOA.

Tạo RR A:

Để tạo RR A để ánh xạ hostname thành tên máy, để làm việc này ta Click chuột Forward Lookup Zone, sau đó Click chuột phải vào tên Zone | New Host (tham khảo Hình 15), sau

35 đó ta cung cấp một số thông tin về Name, Ip address, sau đó chọn Add Host.

Chọn Create associated pointer (PTR) record để tạo RR PTR trong zone nghịch Hình 2.25 ta tạo hostname là server có địa chỉ IP là 172.22.11.149).

Hình 2.25: Tạo Resource record A.

Tạo RR CNAME:

Trong trƣờng hợp ta muốn máy chủ DNS Server vừa có tên server.csc.com vừa có tên ftp.csc.com để phản ánh đúng chức năng là một DNS Server, FTP server,…Để tạo RR Alias ta thực hiện nhƣ sau:

– Click chuột Forward Lookup Zone, sau đó Click chuột phải vào tên Zone | New Alias (CNAME) (tham khảo Hình 2.26), sau đó ta cung cấp một số thông tin về:

– Alias Name: Chỉ định tên Alias (ví dụ ftp).

– Full qualified domain name(FQDN) for target host: chỉ định tên host muốn tạo Alias(ta có thể gõ tên host vào mục này hoặc ta chọn nút Browse sau đó chọn tên host).

Hình 2.26: Tạo RR CNAME

Tạo RR MX (Mail Exchanger):

Trong trƣờng hợp ta tổ chức máy chủ Mail hỗ trợ việc cung cấp hệ thống thƣ điện tử cho miền cục bộ, ta phải chỉ định rõ địa chỉ của Mail Server cho tất cả các miền bên ngoài biết đƣợc địa chỉ này thông qua việc khai báo RR MX. Mục đích chính của RR này là giúp cho

36 hệ thống bên ngoài có thể chuyển thƣ vào bên trong miền nội bộ. Để tạo RR này ta thực hiện nhƣ sau:

– Click chuột Forward Lookup Zone, sau đó Click chuột phải vào tên Zone | New Mail Exchanger (MX) … (tham khảo hình 3), sau đó ta cung cấp một số thông tin về:

– Host or child domain: Chỉ định tên máy hoặc địa chỉ miền con mà Mail Server quản lý, thông thƣờng nếu ta tạo MX cho miền hiện tại thì ta không sử dụng thông số này.

– Full qualified domain name(FQDN) of mail server: Chỉ định tên của máy chủ Mail Server quản lý mail cho miền nội bộ hoặc miền con.

– Mail server priority: Chỉ định độ ƣu tiên của Mail Server (Chỉ định máy nào ƣu tiên xử lý mail trƣớc máy nào).

– Trong Hình 2.27 ta tạo một RR MX để khai báo máy chủ mailsvr.csc.com là máy chủ quản lý mail cho miền csc.com.

Hình 2.27: Tạo RR MX

Thay đổi thông tin về RR SOA và NS:

Hai RR NS và SOA đƣợc tạo mặc định khi ta tạo mới một Zone, nếu nhƣ ta cài đặt DNS cùng với Active Directory thì ta thƣờng không thay đổi thông tin về hai RR này, tuy nhiên khi ta cấu hình DNS Server trên stand-alone server thì ta phải thay đổi một số thông tin về hai RR này để đảm bảo tính đúng đắn, không bị lỗi. Để thay đổi thông tin này ta thực hiện nhƣ sau:

– Click chuột Forward Lookup Zone, sau đó Click vào tên zone sẽ hiển thị danh sách các RR, Click đôi vào RR SOA (tham khảo Hình 2.28).

– Serial number: Chỉ định chỉ số thay đổi thao cú pháp

37 – Primary server: Chỉ định tên FQDN cho máy chủ Name Server(ta có thể click và nút Browse… để chỉ định tên của Name Server tồn tại sẳn trong zone).

– Responsible person: Chỉ định địa chỉ email của ngƣời quản trị hệ thống DNS.

Hình 2.28: Thay đổi thông tin về RR SOA.

– Từ hộp thoại (ở Hình 2.28) ta chọn Tab Name Servers | Edit để thay đổi thông tin về RR NS (Tham khảo Hình 2.29).

– Server Full qualified domain name(FQDN): Chỉ định tên đầy đủ của Name Server, ta có thể chọn nút Browser để chọn tên của Name Server tồn tại trong zone file(khi đó ta không cần cung cấp thông tin về địa chỉ IP cho server này).

38 Hình 2.29: Thay đổi thông tin về RR NS

– Thay đổi thông tin về RR SOA và NS trong zone nghịch (Reverse Lookup Zone) ta thực hiện tƣơng tự nhƣ ta đã làm trong zone nghịch.

2.7.2.3. Kiểm tra hoạt động dịch vụ DNS

Sau khi ta hoàn tất quá trình tạo zone thuận, zone nghịch, và mô tả một số RR cần thiết (tham khảo Hình 2.30).

Hình 2.30: Một số cơ sở dữ liệu cơ bản của dịch vụ DNS.

Muốn kiểm tra quá trình hoạt động của dịch vụ DNS ta thực hiện các bƣớc sau: Khai báo Resolver:

– Để chỉ định rõ cho DNS Client biết địa chỉ máy chủ DNS Server hỗ trợ việc phân giải tên miền.

– Để thực hiện khai báo Resolver ta chọn Start | Settings | Network Connections | Chọn Properties của Local Area Connection | Chọn Properties của Internet Control

39 (TCP/IP) (ta tham khảo Hình 2.31), sau đó chỉ định hai thông số .

– Referenced DNS server: Địa chỉ của máy chủ Primary DNS Server.

– Alternate DNS server: Địa chỉ của máy chủ DNS dự phòng hoặc máy chủ DNS thứ hai.

Hình 2.31: Khai báo Resolver cho máy trạm.

Kiểm tra hoạt động:

Ta có thể dùng công cụ nslookup để kiểm tra quá trình hoạt động của dịch vụ DNS, phân giải resource record hoặc phân giải tên miền. để sử dụng đƣợc công cụ nslookup ta vào Start | Run | nslookup.

Hình 2.32: Kiểm tra DNS. Cần tìm hiểu một vài tập lệnh của công cụ nslookup. set type=<RR_Type>

Trong đó <RR_Type> là loại RR mà ta muốn kiểm tra, sau đó gõ tên của RR hoặc tên miền cần kiểm tra

set type=any: Để xem mọi thông tin về RR trong miền, sau đó ta gõ <domain name> để xem thông tin về các RR nhƣ A, NS, SOA, MX của miền này.

40 Hình 2.33: Ví dụ về nslookup.

Hình 2.34: Xem RR MX.

41 Hình 2.36: Kiểm tra phân giải ngƣợc.

Một số thông số cấu hình cần thiết cho DNS Client:

Hình 2.37: Một số thông tin cấu hình khác. 2.7.2.5. Tạo miền con(Subdomain)

Trong miền có thể có nhiều miền con, việc tạo miền con giúp cho ngƣời quản trị cung cấp tên miền cho các tổ chức, các bộ phận con trong miền của mình thông qua đó nó cho phép ngƣời quản trị có thể phân loại và tổ chức hệ thống dễ dàng hơn. Để tạo miền con ta chọn Forward Lookup Zone, sau đó ta click chuột phải vào tên Zone chọn New Domain…(tham khảo Hình 2.38)

Hình 2.38: Tạo miền con. 2.7.2.6. Ủy quyền cho miền con

Giả sử ta ủy quyền tên miền subdomain hbc.csc.com cho server serverhbc có địa chỉ 172.22.11.150 quản lý, ta thực hiện các thao tác sau:

42 A).

– Chọn Forward Lookup Zone, sau đó Click chuột phải vào tên Zone chọn New delegation… | Next (tham khảo Hình 2.39),.

Hình 2.39: delegation domain.

– Add Name Server quản lý cơ cở dữ liệu cho miền con hbc.csc.com trong hộp thoại Name Server (tham khảo Hình 10.40).

Hình 2.40: Add Name Server.

– Sau khi add xong Name Server ở bƣớc trên ta chọn Next | Finish để hoàn tất

Hình 2.57: Theo dõi sự kiện lỗi

– : Thông tin ghi nhận các sự kiện bình thƣờng nhƣ shutdown, start, stop DNS,….

43

CHƢƠNG 3: ACTIVE DIRECTORY