Giá thực hiện (Strike Price) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý

Giá thực hiện

Khái niệm

Giá thực hiện, tiếng Anh gọi là strike price hay exercise price.

Giá thực hiện là mức giá thiết lập trước mà tại đó hợp đồng phái sinh có thể được mua hay bán khi thực hiện.

Đối với quyền chọn mua, giá thực hiện là mức giá của chứng khoán mà người nắm giữ hợp đồng có thể mua. Đối với quyền chọn bán, giá thực hiện là mức giá mà chứng khoán có thể được bán.

Hiểu rõ hơn về giá thực hiện

Giá thực hiện được sử dụng trong giao dịch phái sinh (đa phần là giao dịch quyền chọn). Công cụ phái sinh là những sản phẩm tài chính có giá trị dựa trên một tài sản cơ sở (thường là những công cụ tài chính khác). Giá thực hiện là biến số chính của những quyền chọn mua và bán.

Ví dụ, người mua quyền chọn mua sẽ có quyền, nhưng không bắt buộc, mua chứng khoán đó trong tương lai tại mức giá thực hiện. Tương tự như vậy, người mua quyền chọn bán sẽ có quyền, và cũng không bắt buộc, bán chứng khoán trong tương lai tại mức giá thực hiện.

Giá thực hiện là nhân tố chính quyết định giá trị của quyền chọn. Nó được thiết lập khi hình thành hợp đồng và cho nhà đầu tư biết được mức giá mà tài sản cơ sở phải chạm đến trước khi quyền chọn này có lời (in the money).

Khác biệt giá giữa giá của chứng khoán cơ sở và giá thực hiện sẽ xác định giá trị của hợp đồng. Đối với người mua quyền chọn mua, nếu giá thực hiện cao hơn giá của chứng khoán cơ sở thì quyền chọn đó đang lỗ (out of the money).

Trong trường hợp trên, quyền chọn đó không có giá trị nội tại (intrinsic value), nhưng nó vẫn có thể có giá trị nhờ độ dao động và thời gian còn lại trước khi đáo hạn. Hai nhân tố này có thể giúp quyền chọn chuyển sang trạng thái có lời trong tương lai. Ngược lại, nếu giá của chứng khoán cơ sở cao hơn giá thực hiện thì quyền chọn có giá trị nội tại và đang trạng thái có lời.

Người mua quyền chọn bán sẽ có trạng thái đang lời nếu như giá của chứng khoán cơ sở thấp hơn giá thực hiện và đang lỗ nếu như giá của chứng khoán cơ sở cao hơn giá thực hiện.

Ví dụ về giá thực hiện

Giả sử có hai hợp đồng quyền chọn tương tự nhau và chỉ khác nhau giá thực hiện. Một hợp đồng quyền chọn mua với giá thực hiện là 100$ và một hợp đồng quyền chọn mua khác với giá thực hiện 150$. Giá hiện tại của chứng khoán cơ sở là 145$.

Vậy thì vào ngày đáo hạn, hợp đồng thứ nhất có giá trị 45$ và cũng có lãi là 45$ vì giá chứng khoán đang cao hơn giá thực hiện 45$. Hợp đồng thứ hai thì có trạng thái đang lỗ 5$ vì giá tài sản cơ sở thấp hơn giá thực hiện, nên hợp đồng được coi là vô giá trị.

(Theo Investopedia)