Tổng hợp 6 khái niệm chủ nghĩa xã hội là gì hay nhất, bạn nên biết

1 Chủ nghĩa xã hội là gì?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 03/16/2022
 • Đánh giá: 4.99 (880 vote)
 • Tóm tắt: · Xã hội chủ nghĩa là một chế độ dân chủ, quyền lực cao nhất thuộc về nhân dân. Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước thể hiện trước hết nó là 
 • Nguồn: Xã hội chủ nghĩa là một xã hội dân chủ, Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa mang bản chất của giai cấp công nhân vừa mang tính nhân dân rộng rãi. Xã hội chủ nghĩa là một chế độ dân chủ, quyền lực cao nhất thuộc về nhân dân. Bản chất giai cấp công nhân của …

2 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường

 • Tác giả: quangngai.dcs.vn
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 4.74 (305 vote)
 • Tóm tắt: · Trong chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân là mối quan hệ giữa các chủ thể thống nhất về mục tiêu và 
 • Nguồn: Đưa ra quan niệm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta, là thành quả lý luận quan trọng qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu …

3 Chủ nghĩa xã hội là gì? Xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào?

 • Tác giả: vatgia.com
 • Ngày đăng: 01/14/2022
 • Đánh giá: 4.51 (534 vote)
 • Tóm tắt: Chủ nghĩa xã hội bao gồm các tư tưởng chính trị ủng hộ một hệ thống kinh tế-xã hội mà trong đó các sở hữu và các tài sản là thuộc quyền điều khiển của toàn thể 
 • Nguồn: Nội dung của quan điểm về xã hội hài hoà được thể hiện ở 4 điểm cơ bản sau: thứ nhất, “xã hội hài hoà là thuộc tính bản chất của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, là bảo đảm quan trọng nhất cho sự giàu mạnh của quốc gia, hưng thịnh của dân tộc, …

4 Chủ nghĩa xã hội và con người xã hội chủ nghĩa – Tạp chí Tuyên giáo

 • Tác giả: tuyengiao.vn
 • Ngày đăng: 09/08/2022
 • Đánh giá: 4.34 (489 vote)
 • Tóm tắt: · Đối với chủ nghĩa xã hội (CNXH), theo học thuyết Mác-Lênin, là xã hội … Trong đó, đã khái quát thành 8 đặc trưng: “Xã hội XHCN mà nhân dân 
 • Nguồn: Cụ thể hóa các đặc tính cơ bản đó với tính cách là những chuẩn mực, thành những giá trị để giáo dục, thực hành, rèn luyện trong đời sống hằng ngày của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, chính là xây dựng con người XHCN. Trong đó, đặc biệt chú trọng …

5 Quan niệm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 • Tác giả: baodongkhoi.vn
 • Ngày đăng: 10/16/2022
 • Đánh giá: 4.15 (304 vote)
 • Tóm tắt: · Định nghĩa chủ nghĩa xã hội bằng cách chỉ ra một mặt nào đó (kinh tế, chính trị, văn hóa…) chẳng hạn: “… Chủ nghĩa xã hội ấy là lấy máy xe lửa, 
 • Nguồn: Cụ thể hóa các đặc tính cơ bản đó với tính cách là những chuẩn mực, thành những giá trị để giáo dục, thực hành, rèn luyện trong đời sống hằng ngày của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, chính là xây dựng con người XHCN. Trong đó, đặc biệt chú trọng …

6 Chủ nghĩa xã hội là gì? Đặc trưng và con đường lên CNXH?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 03/20/2022
 • Đánh giá: 3.82 (311 vote)
 • Tóm tắt: · Xã hội chủ nghĩa là một xã hội dân chủ, với tính chất đặc trưng trong quyền làm chủ của nhân dân. Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa mang bản chất 
 • Nguồn: Theo đuổi mục tiêu nhằm hòa hợp một trật tự xã hội và kinh tế công bằng xã hội. Đó mới chính là các lý tưởng thực tế. Việc thâu tóm quyền lực không xảy ra như chủ nghĩa bản thủ. Việc nhà nước với các quyền lực phải đảm bảo với tính chất quản lý xã …