Danh sách 8 khái niệm luật bảo vệ môi trường năm 2020 hay nhất

1 Những Điểm mới của Luật Bảo vệ Môi trường 2020

 • Tác giả: letranlaw.com
 • Ngày đăng: 08/17/2022
 • Đánh giá: 4.83 (647 vote)
 • Tóm tắt: · Luật BVMT 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực 
 • Nguồn: Luật BVMT 2020 đã quy định việc thu phí rác thải dựa trên khối lượng hoặc thể tích thay cho việc tính bình quân theo hộ gia đình hoặc đầu người như hiện nay. Cơ chế thu phí này sẽ góp phần thúc đẩy người dân phân loại, giảm thiểu rác thải phát sinh …

2 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

 • Tác giả: cenm.com.vn
 • Ngày đăng: 12/16/2021
 • Đánh giá: 4.61 (507 vote)
 • Tóm tắt: · LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020 ; Cơ quan ban hành: Quốc hội, Số công báo: ; Số hiệu: 72/2020/QH14, Ngày đăng công báo: ; Loại văn bản: Luật, Người 
 • Nguồn: Luật BVMT 2020 đã quy định việc thu phí rác thải dựa trên khối lượng hoặc thể tích thay cho việc tính bình quân theo hộ gia đình hoặc đầu người như hiện nay. Cơ chế thu phí này sẽ góp phần thúc đẩy người dân phân loại, giảm thiểu rác thải phát sinh …

3 Luật Bảo vệ môi trường 2020  

 • Tác giả: stnmt.hanam.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/12/2022
 • Đánh giá: 4.45 (227 vote)
 • Tóm tắt: · Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thông qua Luật Bảo vệ môi trường 2020 số 72
 • Nguồn: Luật BVMT 2020 đã quy định việc thu phí rác thải dựa trên khối lượng hoặc thể tích thay cho việc tính bình quân theo hộ gia đình hoặc đầu người như hiện nay. Cơ chế thu phí này sẽ góp phần thúc đẩy người dân phân loại, giảm thiểu rác thải phát sinh …

4 Một số điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

 • Tác giả: phunutinh.thaibinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/31/2022
 • Đánh giá: 4.35 (600 vote)
 • Tóm tắt: Ngày cập nhật: 15/10/2021. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (sau đây gọi tắt là Luật BVMT năm 2020) được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 
 • Nguồn: Luật BVMT 2020 đã quy định việc thu phí rác thải dựa trên khối lượng hoặc thể tích thay cho việc tính bình quân theo hộ gia đình hoặc đầu người như hiện nay. Cơ chế thu phí này sẽ góp phần thúc đẩy người dân phân loại, giảm thiểu rác thải phát sinh …

5 Luật bảo vệ môi trường là gì? Những điểm mới đột phá của Luật Bảo vệ môi trường 2020?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 11/10/2021
 • Đánh giá: 4.17 (459 vote)
 • Tóm tắt: Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực từ 01/01/2022 gồm 16 chương, 171 điều; được bố cục lại so với Luật BVMT 2014, đưa các quy định về bảo vệ các thành phần môi trường lên đầu, thể hiện rõ mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường , bảo vệ sức khỏe người dân, coi đây là nội dung trọng tâm, quyết định
 • Nguồn: – Chương IV Luật BVMT 2014 đã quy định về ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH). Tuy nhiên, một số nội dung đang chồng lấn với các điều khoản trong các chương khác của Luật (nghiên cứu khoa học, quản lý chất thải, …), chưa cụ thể nội dung thích ứng BĐKH, …

6 Cổng thông tin quan trắc môi trường

 • Tác giả: cem.gov.vn
 • Ngày đăng: 04/13/2022
 • Đánh giá: 3.92 (267 vote)
 • Tóm tắt: · Trên tinh thần đó, Luật BVMT 2014 ra đời đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác BVMT trong hơn 5 năm qua, đóng góp quan trọng cho các 
 • Nguồn: – Chương IV Luật BVMT 2014 đã quy định về ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH). Tuy nhiên, một số nội dung đang chồng lấn với các điều khoản trong các chương khác của Luật (nghiên cứu khoa học, quản lý chất thải, …), chưa cụ thể nội dung thích ứng BĐKH, …

7 Luật Bảo vệ môi trường 2020

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 10/03/2022
 • Đánh giá: 3.59 (503 vote)
 • Tóm tắt: Luật Bảo vệ môi trường 2020 gồm 16 chương với 171 điều quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 
 • Nguồn: – Chương IV Luật BVMT 2014 đã quy định về ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH). Tuy nhiên, một số nội dung đang chồng lấn với các điều khoản trong các chương khác của Luật (nghiên cứu khoa học, quản lý chất thải, …), chưa cụ thể nội dung thích ứng BĐKH, …

8 Luật Bảo vệ môi trường 2020

Luật Bảo vệ môi trường 2020
 • Tác giả: hoabinhxanh.vn
 • Ngày đăng: 09/04/2022
 • Đánh giá: 3.44 (374 vote)
 • Tóm tắt: · Vậy Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 có những nội dung nào, cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để rõ hơn về vấn đề này. I. Tổng quan về Luật bảo vệ 
 • Nguồn: – Có giá trị điển hình về quá trình tiến hóa sinh thái, sinh học hoặc nơi cư trú tự nhiên của loài nguy cấp, quý, hiếm, đặc hữu hoặc chứa đựng các hệ sinh thái đặc thù, đại diện cho một vùng sinh thái tự nhiên hoặc có giá trị đa dạng sinh học đặc …