Danh sách 5 khái niệm nền kinh tế thị trường định hướng xã hội hay nhất

1 Bàn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 • Tác giả: huyendakglei.kontum.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/09/2022
 • Đánh giá: 4.94 (789 vote)
 • Tóm tắt: · Trong sự nghiệp đổi mới, khái niệm nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vấn đề được Đảng ta xác định là chủ trương nhất quán, 

2 Tìm hiểu nội dung các văn kiện Đại hội XIII

 Tìm hiểu nội dung các văn kiện Đại hội XIII
 • Tác giả: tuyengiao.vn
 • Ngày đăng: 08/17/2022
 • Đánh giá: 4.75 (467 vote)
 • Tóm tắt: · Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền tài sản, quyền kinh doanh, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đốì lớn của nền kinh tế; tạo 
 • Nguồn: Năm là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp nhà nước nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh việc xử lý nợ xấu, thoái vốn, cổ phần hóa cơ cấu lại doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới, …

3 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về nền kinh tế thị trường định

 • Tác giả: tapchicongsan.org.vn
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 4.39 (491 vote)
 • Tóm tắt: · Tại Đại hội IX (năm 2001), Đảng ta chính thức đưa ra khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, coi đó là mô hình tổng quát, 
 • Nguồn: Năm là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp nhà nước nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh việc xử lý nợ xấu, thoái vốn, cổ phần hóa cơ cấu lại doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới, …

4 Nhận thức mới về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 • Tác giả: dukcqtw.dcs.vn
 • Ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá: 4.38 (444 vote)
 • Tóm tắt: Vai trò, hiệu quả, sức cạnh tranh của các chủ thể kinh tế, các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế được nâng lên. Môi trường đầu tư và kinh doanh được cải 
 • Nguồn: Năm là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp nhà nước nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh việc xử lý nợ xấu, thoái vốn, cổ phần hóa cơ cấu lại doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới, …

5 Kinh tế thị trường định hướng XHCN là gì? Tính ưu việt của kinh tế thị trường định hướng XHCN?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 3.99 (330 vote)
 • Tóm tắt: · Nền kinh tế thị trường là cơ sở kinh tế của xã hội quá độ tiến lên CNXH ở VN. Đặc trưng này hàm ý không có một nền kinh tế nào khác ngoài kinh 
 • Nguồn: Chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN dựa trên hai hình thức cơ bản là sở hữu công cộng (công hữu) và sở hữu tư nhân (tư hữu). Còn sở hữu hỗn hợp được hình thành trên cơ sở đan xen, hỗn hợp giữa các hình thức sở hữu và là kết …