Top 5 khái niệm ngôn bản hot nhất, bạn nên biết

1 22 định nghĩa về diễn ngôn – Khoa Ngữ văn

 • Tác giả: khoavanhue.husc.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/12/2022
 • Đánh giá: 4.94 (900 vote)
 • Tóm tắt: · Những đoạn trích này được rút ra từ cuốn Các lí thuyết diễn ngôn hiện … ngôn nhân quyền, thủ đoạn chính trị, diễn ngôn kì thị xã hội, bản 
 • Nguồn: 22. “Chúng tôi xác định diễn ngôn là hệ thống cấu trúc giao tiếp-kí hiệu phức tạp có sáu bình diện cơ bản: chủ định (chủ định quyền uy, chiến lược, ý đồ), bức thiết (phản ánh chủ định quyền uy trong hoạt động thực tiễn có đặc tính kí hiệu – biểu …

2 Chương 9: Ngôn bản và diễn ngôn; ngữ cảnh và văn cảnh (2) 9.2

 • Tác giả: english-semantics.blogspot.com
 • Ngày đăng: 03/17/2022
 • Đánh giá: 4.68 (576 vote)
 • Tóm tắt: Ngôn bản, với tư cách là một thể toàn vẹn cần thể hiện các đặc trưng có liên quan, song có thể phân biệt được với nhau, là tính liên kết (cohesion) và tính mạch lạc (coherence)
 • Nguồn: 22. “Chúng tôi xác định diễn ngôn là hệ thống cấu trúc giao tiếp-kí hiệu phức tạp có sáu bình diện cơ bản: chủ định (chủ định quyền uy, chiến lược, ý đồ), bức thiết (phản ánh chủ định quyền uy trong hoạt động thực tiễn có đặc tính kí hiệu – biểu …

3 Linguistic Semantics: An Introduction – Chương 9: Ngôn bản và diễn ngôn ngữ cảnh và văn cảnh

 • Tác giả: ngonngu.net
 • Ngày đăng: 10/07/2022
 • Đánh giá: 4.59 (233 vote)
 • Tóm tắt: · Tôi cũng đã không nói gì chi tiết về ngôn bản nói và ngôn bản viết; … dựa chủ yếu vào khái niệm của Paul Grice về hàm ngôn (implicature)
 • Nguồn: Trong chương này, ta sẽ khảo sát cả ngôn bản (và diễn ngôn) lẫn ngữ cảnh (và văn cảnh). Như ta sẽ thấy, ngôn bản và ngữ cảnh bổ sung cho nhau: cái này tiền giả định cái kia. Ngôn bản là thành tố của cái ngữ cảnh trong đó nó được sản sinh; còn ngữ …

4 ĐỀ TÀI :Phân biệt vă bản và ngôn bản NGỮ PHÁP VĂN BẢN

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 09/27/2022
 • Đánh giá: 4.35 (232 vote)
 • Tóm tắt: Chúng tôi thấy có ít nhất năm nhóm quan niệm về diễn ngôn trong ngôn ngữ học. Nhóm thứ nhất sử dụng khái niệm diễn ngôn (discourse) và văn bản (text) đồng 
 • Nguồn: Trong chương này, ta sẽ khảo sát cả ngôn bản (và diễn ngôn) lẫn ngữ cảnh (và văn cảnh). Như ta sẽ thấy, ngôn bản và ngữ cảnh bổ sung cho nhau: cái này tiền giả định cái kia. Ngôn bản là thành tố của cái ngữ cảnh trong đó nó được sản sinh; còn ngữ …

5 Văn bản Ngôn ngữ học

 • Tác giả: vi.eferrit.com
 • Ngày đăng: 12/31/2021
 • Đánh giá: 4.03 (532 vote)
 • Tóm tắt: Trong một số cách, ghi chú David Crystal, ngôn ngữ văn bản “chồng chéo đáng kể với … Một số nhà ngôn ngữ học phân biệt giữa các khái niệm về ‘văn bản’, 
 • Nguồn: Trong chương này, ta sẽ khảo sát cả ngôn bản (và diễn ngôn) lẫn ngữ cảnh (và văn cảnh). Như ta sẽ thấy, ngôn bản và ngữ cảnh bổ sung cho nhau: cái này tiền giả định cái kia. Ngôn bản là thành tố của cái ngữ cảnh trong đó nó được sản sinh; còn ngữ …