Top 8 khái niệm quan hệ sản xuất dùng để chỉ tốt nhất

1 Lực lượng sản xuất là gì? Quan hệ sản xuất là gì? Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có mối quan hệ như thế nào? Từ việc hiểu biết mối quan hệ đó có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận nào? Cho ví dụ minh hoạ

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 07/06/2022
 • Đánh giá: 4.94 (609 vote)
 • Tóm tắt: + Khái niệm quan hệ sản xuất dùng để chỉ tổng thể mối quan hệ kinh tế (quan hệ giữa người với người về mặt thực hiện lợi ích vật chất trong quá trình sản 
 • Nguồn: Như vậy, lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tồn tại trong tính quy định lẫn nhau, thống nhất với nhau. Đây là yêu cầu tất yếu, phổ biến diễn ra trong mọi quá trình sản xuất hiện thực của xã hội. Tương ứng với thực trạng phát triển nhất định của …

2 Quan hệ sản xuất là gì?

Quan hệ sản xuất là gì?
 • Tác giả: lytuong.net
 • Ngày đăng: 11/27/2021
 • Đánh giá: 4.64 (455 vote)
 • Tóm tắt: · Khái niệm quan hệ sản xuất … Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa con người và con người trong quá trình sản xuất vật chất. Theo một nghĩa chung 
 • Nguồn: – Quan hệ phân phối sản phẩm lao động: là quan hệ giữa các tập đoàn người trong việc phân phối sản phẩm lao động xã hội, nói lên cách thức và quy mô của cải vật chất mà các tập đoàn người được hưởng. Quan hệ này có vai trò đặc biệt quan trọng, kích …

3 Quan điểm của C. Mác về lực lượng sản xuất và vấn đề bổ sung

 • Tác giả: tapchicongsan.org.vn
 • Ngày đăng: 12/06/2021
 • Đánh giá: 4.42 (478 vote)
 • Tóm tắt: · Mác, có thể hiểu, lực lượng sản xuất là một khái niệm dùng để chỉ sự kết hợp giữa người lao động với tư liệu sản xuất nhằm tạo ra một sức sản 
 • Nguồn: – Quan hệ phân phối sản phẩm lao động: là quan hệ giữa các tập đoàn người trong việc phân phối sản phẩm lao động xã hội, nói lên cách thức và quy mô của cải vật chất mà các tập đoàn người được hưởng. Quan hệ này có vai trò đặc biệt quan trọng, kích …

4 Quan hệ sản xuất là gì?

Quan hệ sản xuất là gì?
 • Tác giả: thuannhat.com.vn
 • Ngày đăng: 02/07/2022
 • Đánh giá: 4.29 (524 vote)
 • Tóm tắt: Quan hệ sản xuất là khái niệm chỉ mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất (sản xuất và tái sản xuất xã hội), là một trong những biểu hiện của 
 • Nguồn: Quan hệ sản xuất là khái niệm chỉ mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất (sản xuất và tái sản xuất xã hội), là một trong những biểu hiện của quan hệ xã hội, giữ vai trò xuyên suốt trong quan hệ xã hội vì quan hệ sản xuất là quan …

5 Lực lượng sản xuất là gì? Có vai trò thế nào?

Lực lượng sản xuất là gì? Có vai trò thế nào?
 • Tác giả: hieuluat.vn
 • Ngày đăng: 03/11/2022
 • Đánh giá: 4.19 (409 vote)
 • Tóm tắt: · Lực lượng sản xuất là khái niệm để chỉ sự kết hợp giữa người lao động … Quan hệ sản xuất chỉ tổng thể mối quan hệ kinh tế, là quan hệ giữa 
 • Nguồn: Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời ban hành nhiều chính sách và pháp luật để hoàn thiện các mặt của quan hệ sản xuất mới theo định hướng xã hội chủ …

6 trang thông tin điện tử

 • Tác giả: hdll.vn
 • Ngày đăng: 12/18/2021
 • Đánh giá: 3.81 (313 vote)
 • Tóm tắt: · Định nghĩa này về lao động sản xuất, xét trên quan điểm của một quá … hệ sản xuất như sau: Quan hệ sản xuất là khái niệm dùng để chỉ quan 
 • Nguồn: – Trong 3 yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất thì người lao động là yếu tố quyết định nhất, quan trọng nhất bởi con người lao động chế tạo ra tư liệu lao động, và một phần đối tượng lao động, đồng thời là người sử dụng, phát huy vai trò của tư liệu …

7 Quan hệ sản xuất là gì?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 05/02/2022
 • Đánh giá: 3.71 (508 vote)
 • Tóm tắt: · Quan hệ sản xuất là khái niệm chỉ mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, là một trong những biểu hiện của quan hệ xã hội 
 • Nguồn: – Lực lượng sản xuất càng phát triển thì sẽ luôn luôn tạo ra khả năng phá vỡ mối quan hệ thống nhất giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất. Những hình thức kinh tế đôi khi lại là sự kìm hãm lực lượng sản xuất chính vì thế đòi hỏi phải thiết …

8 Quan hệ sản xuất là gì? Sự tác động với lực lượng sản xuất?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 01/03/2022
 • Đánh giá: 3.41 (404 vote)
 • Tóm tắt: · Quan hệ sản xuất là mối quan hệ giữa con người và con người trong quá trình sản xuất vật chất. Theo một nghĩa chung nhất thì quan hệ sản xuất là 
 • Nguồn: Quan hệ phân phối sản phẩm lao động. Quan hệ này phụ thuộc vào quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất. Bới vì, chủ thể xã hội nào nắm tư liệu sản xuất thì đồng thời họ là người có mức hưởng thụ nhiều hơn, và là người có quyền quyết định phân phối …