Danh sách 7 một nội dung của khái niệm quốc phòng là: hot nhất

1 Một nội dung của khái niệm quốc phòng là?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 10/01/2022
 • Đánh giá: 4.81 (994 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án đúng C. Một nội dung của khái niệm quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp vì Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sư là đặc trưng

2 Quốc phòng toàn dân là gì? Biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 08/12/2022
 • Đánh giá: 4.65 (498 vote)
 • Tóm tắt: · Nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh quốc phòng của đất nước, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần, nhân lực, vật lực, tài chính, 
 • Nguồn: Quốc phòng toàn dân nghĩa là toàn dân tham gia xây dựng nền quốc phòng, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân giữ vai trò nòng cốt, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, quản lý thống nhất của Nhà nước. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là quan …

3 Một nội dung của khái niệm quốc phòng là: a. Xây dựng các lực lượng an ninh vững mạnh. b. Toàn dân tham gia bảo vệ tổ quốc

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 08/04/2022
 • Đánh giá: 4.45 (520 vote)
 • Tóm tắt: · Một nội dung của khái niệm quốc phòng là: a. Xây dựng các lực lượng an ninh vững mạnh. b. Toàn dân tham gia bảo vệ tổ quốc
 • Nguồn: Quốc phòng toàn dân nghĩa là toàn dân tham gia xây dựng nền quốc phòng, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân giữ vai trò nòng cốt, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, quản lý thống nhất của Nhà nước. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là quan …

4 Khái niệm Quốc phòng – Hỏi đáp pháp luật

 • Tác giả: hoidap.thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 11/02/2021
 • Đánh giá: 4.28 (204 vote)
 • Tóm tắt: · Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân 
 • Nguồn: Quốc phòng toàn dân nghĩa là toàn dân tham gia xây dựng nền quốc phòng, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân giữ vai trò nòng cốt, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, quản lý thống nhất của Nhà nước. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là quan …

5 CÂU HỎI ÔN THI HẾT MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 • Tác giả: gdqp.vnua.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/05/2022
 • Đánh giá: 4.18 (275 vote)
 • Tóm tắt: · Câu 5: Một trong những nội dung của mục đích xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh hiện nay là gì?
 • Nguồn: Câu 24: Trong bài Tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “ Quân đội ta là quân đội nhân dân. Nghĩa là con em ruột thịt của nhân. Đánh giặc để giành lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc, để bảo vệ tự do, hạnh phúc của nhân …

6 Một nội dung của khái niệm quốc phòng là: 

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 02/05/2022
 • Đánh giá: 3.88 (266 vote)
 • Tóm tắt: Một nội dung của khái niệm quốc phòng là: A. Xây dựng các lực lượng an ninh vững mạnh. B. Toàn dân tham gia bảo vệ tổ quốc
 • Nguồn: Câu 24: Trong bài Tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “ Quân đội ta là quân đội nhân dân. Nghĩa là con em ruột thịt của nhân. Đánh giặc để giành lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc, để bảo vệ tự do, hạnh phúc của nhân …

7 Quốc phòng là gì? – dqtv.vn

 • Tác giả: dqtv.vn
 • Ngày đăng: 11/06/2021
 • Đánh giá: 3.79 (537 vote)
 • Tóm tắt: · Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân 
 • Nguồn: Câu 24: Trong bài Tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “ Quân đội ta là quân đội nhân dân. Nghĩa là con em ruột thịt của nhân. Đánh giặc để giành lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc, để bảo vệ tự do, hạnh phúc của nhân …