Hướng dẫn giải Review 3 trang 42 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

Hướng dẫn giải Review 3 trang 42 sgk Tiếng Anh 12 tập 2 bao gồm đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo tiếng anh 12 tập 2 (sách học sinh) với 4 kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, communication, culture, looking back, project,… để giúp các em học tốt môn tiếng Anh lớp 12, luyện thi THPT Quốc gia.

LANGUAGE trang 42 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

Vocabulary trang 42 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. A word may be used more than once.

(Sử dụng các hình thức đúng của các từ trong khung để hoàn thành câu. Một từ có thể được sử dụng nhiều hơn một lần.)

Answer: (Trả lời)

1. qualities 2. android/robot 3. extinct 4. robots 5. Android 6. probation

Tạm dịch:

1. Minh anh trai tôi có những phẩm chất của một nhà lãnh đạo giỏi.

2. Robot mới hoạt động trong bộ phận dịch vụ khách hàng trông thực tế đến nỗi nhiều người đã nhầm lẫn là con người.

3. Một số người ủng hộ ý tưởng khôi phục các loài đã tuyệt chủng, nhưng những người khác lại chống lại ý tưởng này.

4. Một ngày, các robot y học sẽ thay thế các bác sĩ phẫu thuật con người và thực hiện các thủ thuật phẫu thuật phức tạp.

5. Nhiều thiết bị di động màn hình cảm ứng như điện thoại thông minh và máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android.

6. Nhân viên mới có thể được đưa vào một giai đoạn thử việc để xem liệu họ có phù hợp với vị trí hay không.

2. Complete the following table. Then use the words in the table to complete the sentences

(Hoàn thành bảng sau. Sau đó sử dụng các từ trong bảng để hoàn thành các câu)

Answer: (Trả lời)

Noun evolution conservation diversity Adj evolutionary conserved diverse Verb evolve conserve diversify 1. conservation 2. evolution 3. diversity 4. conserve 5. evolve 6. diverse

Tạm dịch:

1. Mặc dù thấy được tầm quan trọng của đa dạng sinh học, nhưng các nỗ lực bảo tồn chưa đủ mạnh.

2. Trong cuốn sách Về nguồn gốc các loài, xuất bản năm 1859, Charles Darwin đã đưa ra thuyết tiến hóa bằng cách chọn lọc tự nhiên.

3. Sự đa dạng về loài, hay sự phong phú loài, đặc biệt quan trọng đối với sự sống trên trái đất.

4. Tôi nghĩ cách tốt nhất để bảo tồn động vật hoang dã là để bảo vệ môi trường sống của chúng.

5. Mặc dù con người có chung một tổ tiên với một số linh trưởng nhưng họ không tiến hóa từ khỉ, khỉ đột hoặc tinh tinh.

6. Có khoảng 2,2 triệu loài thực vật và động vật đã được tìm thấy trong đại dương của chúng ta, vì vậy bạn có thể tưởng tượng rằng chúng rất đa dạng.

Pronunciation trang 42 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

3. Listen to part of the conversation below and mark the stressed syllables in the sentences. Then listen to the conversation again and practise it with a partner, using appropriate sentence stress.

(Nghe một phần của cuộc trò chuyện dưới đây và đánh dấu những âm tiết được nhấn mạnh trong các câu. Sau đó, lắng nghe cuộc trò chuyện một lần nữa và luyện tập nó với một người bạn, sử dụng nhấn mạnh câu thích hợp.)

Tạm dịch:

Học sinh: Tôi nên làm gì để tạo ấn tượng tốt với người phỏng vấn?

Cố vấn nghề nghiệp: Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chứng minh kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ của bạn.

Học sinh: Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ của tôi? Tôi không chắc chắn liệu tôi có không. Chính xác anh nghĩ tôi cần làm gì?

Cố vấn nghề nghiệp: Vâng, hãy làm những việc như lắng nghe chăm chú, nói chuyện tự tin, liên lạc bằng mắt và đặt câu hỏi khi thích hợp.

Grammar trang 43 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

4. Work with a partner. Practise asking questions and giving answers, using the future perfect and the prompts below.

(Làm việc cùng một người bạn. Thực hành đặt câu hỏi và đưa ra câu trả lời, bằng cách sử dụng thì tương lai hoàn thành và các hướng dẫn dưới đây.)

Answer: (Trả lời)

1. How many pages will you have written by tomorrow?

⇒ I’ll have written 5 pages by then.

2. How many trees will our class have planted by the end of the day?

⇒ We’ll have planted 100 by then.

3. How many robots will the A.I. company have invented by the end of the year?

⇒ They’ll have invented 8 by then.

4. How long will this rhino have lived in the rescue centre by the end of this year?

⇒ It’ll have lived there for 5 years by then.

5. How many applications will the company have received by January 3rd?

⇒ They’ll have received 200 by then.

6. How many animals will the rescue centre have saved and taken in by this time next year?

⇒ They’ll have saved and taken in hundreds (of them) by then.

Tạm dịch:

1. Bạn sẽ viết được bao nhiêu trang vào ngày mai? ⇒ Bây giờ tôi đã viết 5 trang.

2. Chúng ta sẽ trồng bao nhiêu cây vào cuối ngày? ⇒ Chúng tôi đã trồng được 100 rồi.

3. Bao nhiêu robot sẽ là được công ty A.I. đã phát minh ra vào cuối năm? ⇒ Lúc đó, họ đã phát minh ra 8.

4. Con tê giác này sẽ sống trong trung tâm cứu hộ trong bao lâu rồi tính đến cuối năm nay? ⇒ Nó sống ở đó được 5 năm rồi.

5. Có bao nhiêu hồ sơ đăng ký mà công ty nhận được vào ngày 3 tháng 1? ⇒ Lúc đó họ sẽ nhận được 200.

6. Có bao nhiêu động vật mà trung tâm cứu hộ đã cứu sống và đưa vào thời điểm này trong năm tới? ⇒ Họ sẽ cứu và lưu lại hàng trăm (trong sô chúng) bởi sau đó.

5. Complete the sentences, using the correct form of the verbs in the box.

(Hoàn thành các câu, sử dụng hình thức đúng của động từ trong hộp.)

Answer: (Trả lời)

1. serviced 2. repair 3. published 4. pulled out 5. to design 6. stolen

Tạm dịch:

1. Anh trai của tôi đã nhận máy tính xách tay của mình vì nó vẫn còn được bảo hành.

2. Công ty có một số chuyên gia A.I. sửa chữa tất cả các trục trặc trong robot của họ.

3. Tôi đã có báo cáo về đa dạng sinh học được công bố trên tạp chí khoa học.

4. Răng của bạn đang bị sâu răng. Bạn nên nhổ nó đi.

5. Đội trưởng đã lập trình máy tính để thiết kế một mô hình robot dọn dẹp nhà cửa mới.

6. Người đàn ông này đã lấy cắp điện thoại thông minh mới của anh ấy trên tàu tuần trước.

6. Complete the sentences, reporting what was said.

(Hoàn thành các câu, tường thuật lại những điều đã được nói đến)

Answer: (Trả lời)

1. My mother told me to spend more time studying and less time playing games.

2. The students asked the scientist to tell them about the importance of species diversity for all forms of life.

3. The environmentalist told the business community not to harm the environment or disturb the balance of the ecosystem.

4. The teacher asked the students to show him/her their reports on wildlife.

5. My brother offered to help me with my research into the latest generation of androids.

6. The A.I. expert advised the students to learn howto use the new smartphones apps.

Tạm dịch:

1. ‘Dành nhiều thời gian để học, và dành ít thời gian để chơi game’. Mẹ tôi bảo tôi nên dành nhiều thời gian để học và ít thời gian để chơi game.

2. Bác có thể cho chúng biết về tầm quan trọng của sự đa dạng loài đối với tất cả các loại hình sống được không? Những học sinh hỏi nhà khoa học kể cho họ nghe về tầm quan trọng của việc đa dạng loài đối với tất cả các loại hình sống.

3. Bạn không được gây hại đối với môi trường hoặc xáo trộn hệ sinh thái. Các nhà môi trường nói với các doanh nghiệp rằng không được phá hủy môi trường hoặc xáo trộn cân bằng hệ sinh thái.

4. “Các bạn có thể cho cô xem báo cáo của các bạn về động vật hoang dã không? Giáo viên yêu cầu học sinh cho anh ấy/ cô ấy xem báo cáo của họ về động vật hoang dã.

5. ‘Anh sẽ giúp em nghiên cứu về hệ thống Android mới nhất’ Anh trai tôi đề nghị giúp tôi trong nghiên cứu hệ thống android mới nhất của tôi.

6. ‘Tôi sẽ học cách sử dụng các ứng dụng điện thoại thông minh mới, nếu tôi là bạn’ Chuyên gia A.I. khuyên học sinh học cách sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh mới.

7. Turn the following sentences into reported speech, using the reporting verbs: warn, suggest, promise, explain, advise, remind.

(Chuyển câu trực tiếp thành câu gián tiếp, sử dụng động từ tường thuật)

Answer: (Trả lời)

1. Minh reminded Quang to drop into the robot shop on the way home.

2. My mother advised me to write a report on the saola.

3. The old lady warned him not to pull the cat’s tail or it would scratch him.

4. Huong promised to work harder to get good qualifications.

5. The team leader suggested activating the next generation robot.

Tạm dịch:

1. ‘Đừng quên ghé vào cửa hàng robot trên đường về nhà’, Minh nói với Quang. Minh nhắc nhở Quang ghé vào cửa hàng robot trên đường về nhà.

2. ‘Mẹ nghĩ con nên viết một báo cáo về saola’. Mẹ tôi nói. Mẹ tôi khuyên tôi viết báo cáo về saola.

3. ‘Đừng kéo đuôi con mèo, nó sẽ cào xước tay cháu’ Bà cụ nói với anh ấy. Bà cụ cảnh cáo anh ấy không kéo đuôi con mèo hoặc nó sẽ cào xước anh ấy.

4. ‘Tôi sẽ học tập chăm chỉ để có được bằng giỏi’ Hương nói. Hương hứa học tập chăm chỉ để có được bằng giỏi.

5. ‘ Kích hoạt robot thế hệ tiếp theo thì thế nào?’ Trưởng nhóm nói. Trường nhóm khuyên kích hoạt robot thế hệ tiếp theo.

SKILLS trang 44 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

Reading trang 44 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

IUCN Red List (Danh sách đỏ IUCN)

1. Read the text about IUCN Red List.

(Đọc văn bản về Danh sách Đỏ IUCN)

The International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List is a comprehensive catalogue of the conservation status of species. Information is collected from all over the world and carefully analysed. Many factors are taken into consideration, such as the remaining numbers, the overall increase or decrease in the population, breeding success rates, and known threats. The IUCN Red List then classifies species into seven categories: Extinct (EX), Extinct in the wild (EW), Critically Endangered (CR), Endangered (EN), Vulnerable (VU), Near-threatened (NT), or Least Concern (LC).

After Extinct and Extinct in the wild, the highest risk category assigned by the IUCN Red List is Critically Endangered. A Critically Endangered species is a species that is facing a very high risk of extinction in the wild. Endangered is the next most severe conservation status for wildlife. A Vulnerable species is one that is likely to become endangered if the circumstances threatening its survival and reproduction do not improve. The main reason for its vulnerability is habitat loss or destruction.The species labelled Near Threatened and Least Concern, have had their conservation status assessed and found to be relatively safe and healthy, though they may be in decline.

The number of extinct and endangered species is increasing every year. It is estimated that over 40 per cent of the species on Earth are at risk of extinction. The IUCN Red List featured 3079 animal and 2655 plant species as endangered worldwide in 2012, and 1102 and 1197 respectively in 1998. Many countries in the world now have laws to conserve wild species and protect endangered and threatened species. However, much more has to be done to successfully safeguard the biodiversity of our planet.

Tạm dịch:

Danh sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) là một danh mục toàn diện về tình trạng bảo tồn các loài. Thông tin được thu thập từ khắp nơi trên thế giới và phân tích cẩn thận. Nhiều yếu tố được xem xét, chẳng hạn như số còn lại, sự gia tăng tổng thể hoặc giảm dân số, tỷ lệ thành công về giống, và các mối đe dọa đã biết. Danh sách đỏ của IUCN sau đó phân loại các loài thành bảy loại: Thiệt hại (EX), Suy thoái trong tự nhiên (EW), Nguy cấp đang bị đe dọa (CR), Nguy cấp (EN), Vulnerable (VU), Gần bị đe dọa (NT) (LC).

Sau khi tuyệt chủng và tuyệt chủng trong tự nhiên, danh mục nguy cơ cao nhất được chỉ định bởi Danh sách Đỏ của IUCN đang bị đe dọa nghiêm trọng. Một loài đang bị đe dọa nghiêm trọng là một loài đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao trong tự nhiên. Nguy cấp là tình trạng bảo tồn nghiêm trọng tiếp theo đối với động vật hoang dã. Một loài dễ bị tổn thương là loài dễ bị tổn thương nếu các tình huống đe doạ sự sống sót và sinh sản của chúng không cải thiện. Lý do chính cho sự dễ bị tổn thương của nó là mất môi trường sống hoặc hủy diệt. Các loài có nhãn Gần bị đe doạ và ít quan tâm nhất, đã được đánh giá và bảo vệ về trạng thái bảo tồn tương đối an toàn và lành mạnh, mặc dù chúng có thể bị suy giảm.

Số lượng các loài đã tuyệt chủng và nguy cấp đang tăng lên hàng năm. Người ta ước tính rằng trên 40 phần trăm các loài trên trái đất có nguy cơ bị tuyệt chủng. Danh sách đỏ của IUCN có 3079 loài động vật và 2655 loài thực vật nguy cấp trên toàn thế giới năm 2012 và 1102 năm 1197 tương ứng năm 1998. Nhiều quốc gia trên thế giới hiện có luật bảo tồn các loài hoang dã và bảo vệ các loài nguy cấp và bị đe doạ. Tuy nhiên, cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ thành công đa dạng sinh học của hành tinh chúng ta.

2. Read the text again and decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box.

(Đọc văn bản một lần nữa và quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

Answer: (Trả lời)

1. T 2. F 3. NG 4. F 5. T 6. F

Tạm dịch:

1. Danh sách đỏ của IUCN đánh giá nguy cơ tuyệt chủng của hàng ngàn loài.

2. Các yếu tố được xem xét chỉ là số còn lại, tỉ lệ thành công của giống và mối đe dọa đã biết.

3. Danh sách đỏ của IUCN đề xuất các biện pháp bảo tồn các loài nguy cấp.

4. Các loài nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất.

5. Mặc dù chúng có thể bị suy giảm, các loại gần đe dọa và ít quan tâm nhất là khá an toàn và lành mạnh.

6. Danh sách đỏ của IUCN yêu cầu các quốc gia lập ra các luật bảo vệ động vật hoang dã.

Speaking trang 44 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

Job skills and qualities (Kỹ năng và chất lượng công việc)

3. Work with a partner. Use the information below or your own ideas to make a conversation about the skills and/or qualities of one job.

(Làm việc cùng một người bạn. Sử dụng các thông tin dưới đây hoặc ý tưởng của riêng bạn để tạo một cuộc trò chuyện về các kỹ năng và / hoặc phẩm chất của một công việc.)

Answer: (Trả lời)

Student A: Why do you think a childcare worker needs to have nurturing skills?

Student B: Well, a childcare worker has to look after children when their parents are at work, or away on business. Basically, they keep children safe and care for their everyday needs. That’s why nurturing skills are important.

Student A: Oh, I see. How about organisational skills? Do you think they are necessary for her?

Student B: Sure. A good childcare worker should know how to organise children’s play activities. She should also be able to teach simple drawings and songs, and take part in games and other physical activities.

Student A: Sounds interesting.

Tạm dịch:

Học sinh A: Tại sao bạn nghĩ rằng nhân viên chăm sóc trẻ cần có kỹ năng nuôi dưỡng?

Học sinh B: Vâng, nhân viên chăm sóc trẻ em phải chăm sóc trẻ khi cha mẹ đi làm hoặc kinh doanh. Về cơ bản, họ giữ trẻ an toàn và chăm sóc cho nhu cầu hàng ngày của chúng. Đó là lý do tại sao các kỹ năng nuôi dưỡng là quan trọng.

Học sinh A: Ồ, tôi hiểu rồi. Còn kỹ năng tổ chức thì sao? Bạn có nghĩ rằng chúng là cần thiết?

Học sinh B: Chắc chắn. Một nhân viên chăm sóc trẻ tốt cần biết cách tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em. Cô ấy cũng có thể dạy các bản vẽ và bài hát đơn giản, tham gia vào các trò chơi và các hoạt động thể dục khác.

Học sinh A: Nghe thú vị.

Listening trang 45 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

She’s so life-like! (Cô ấy rất giống như thật)

4. Listen to someone talking about his first encounter with a humanoid robot. Choose the best option to complete the sentences.

(Nghe ai đó nói về cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình với một robot hình người. Chọn lựa chọn tốt nhất để hoàn thành câu.)

Answer: (Trả lời)

1. C 2. C 3. B 4. A 5. C 6. B

Tạm dịch:

1. Người nói nhìn thấy Aiko Chikira trên sàn của cửa hàng bách hóa Tokyo, đang làm việc trong dịch vụ khách hàng.

2. Người nói có ngay lập tức nhận ra Aiko không phải là con người không? Không, mất vài phút anh ấy mới nhận ra, vì cô ấy trông rất thật.

3. Chihira rất giống như thật, thực sự hoàn hảo, và cô ấy trông giống như cô ấy mới chỉ 30.

4. Điều làm cho cô ấy sống động như thật là những chuyển động tinh tế của cô ấy khi cúi chào hoặc nhấp nháy.

5. Nhiều người đã đổ xô đến cửa hàng bách hóa ngày hôm đó không phải mua sắm để để ngắm robot giống Chihira.

6. Mặc dù người nó không thấy hình ảnh của những robot khác, nhưng lần gặp mặt này có một ảnh hưởng mạnh mẽ tới anh ấy vì nó có liên hệ chặt chẽ.

Audio script: (Bài nghe)

Hello, everybody. I’d like to share with you my first-hand experience of a humanoid robot.

I met one on the floor of a Tokyo department store, working in customer service. Aiko Chihira was so life-like that I first mistook her for a human being. I was so surprised when I saw so many people taking pictures of a receptionist. Only a few minutes later did I realise that she was a robot! She was wearing a traditional silk kimono and looked really pretty. I think she is supposed to be in her early thirties. Her silicone body was perfect and her subtle movements when bowing or blinking made her seem almost real.

I heard that many people rushed to the department store that day not to shop, but to see Chihira with their own eyes. Some people didn’t even believe that she was a robot. One woman said that she had never expected that Chihira would be so real.

I had already seen pictures of robotic broadcasters reading news reports. However, this face-to-face meeting made a strong impression on me. I still feel very excited and look forward to seeing other humanoid robots in the future.

Tạm dịch:

Chào mọi người. Tôi muốn chia sẻ với các bạn trải nghiệm đầu tiên của tôi về một robot hình người.

Tôi đã gặp một người trên sàn của một cửa hàng bách hóa Tokyo, làm việc trong dịch vụ khách hàng. Aiko Chihira rất sống động đến nỗi đầu tiên tôi cứ nghĩ cô ấy là một con người. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người chụp ảnh nhân viên tiếp tân. Chỉ một vài phút sau tôi mới nhận ra rằng cô ấy là một con robot! Cô ấy mặc một bộ kimono lụa truyền thống và trông thật đẹp. Tôi nghĩ rằng cô ấy đang ở tuổi ba mươi của cô. Cơ thể silicon của cô đã hoàn hảo và những chuyển động tinh tế của cô khi cúi chào hoặc nhấp nháy khiến cô có vẻ giống như thực.

Tôi nghe nói rằng nhiều người đã vội vã đến cửa hàng bách hóa vào ngày hôm đó không phải để mua sắm mà chỉ để đến xem Chihira. Một số người thậm chí không tin rằng cô ấy là một robot. Một người phụ nữ nói rằng cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng Chihira sẽ thật như vậy.

Tôi đã nhìn thấy những bức ảnh của những người phát thanh robot đọc báo cáo. Tuy nhiên, lần gặp trực tiếp này đã tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với tôi. Tôi vẫn cảm thấy rất vui mừng và mong được nhìn thấy những con robot hình người khác trong tương lai.

Writing trang 45 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

5. Look at the job advertisements below. What one would you like to apply for? Consider whether you have the necessary skills and qualities. Discuss your ideas with a partner

(Xem quảng cáo việc làm dưới đây. Công việc nào bạn muốn nộp đơn? Hãy xem xét xem bạn có các kỹ năng và phẩm chất cần thiết. Thảo luận về ý tưởng của bạn với một bạn khác)

Tạm dịch:

BẢO MẪU

Hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm những người xin việc cho những người làm việc toàn thời gian và bán thời gian (M / F). ✔ Bán thời gian: 1 giờ – 6 giờ; 7 giờ sáng. – 12 giờ tối, Thứ Hai-Thứ Sáu. ✔ Giờ làm việc toàn thời gian: 40 giờ một tuần (7 giờ sáng – 6 giờ tối), Thứ Hai-Thứ Sáu. ✔ Tiền lương bào phóng. ✔ Các ứng viên thành công cần nhiệt tình, thân thiện và đáng tin cậy. Họ nên đang nuôi dưỡng và chăm sóc, và thích làm việc và tương tác với trẻ nhỏ. Kỹ năng giao tiếp tốt được yêu cầu.

Y TÁ

Bạn đang có lế hoạch trở thành một ý tá chất lượng? Bạn có muốn có một công việc được trả lương cao và đạt được cả thành công bản thân và nghề nghiệp? Tham gia Lifecare Health và tận dụng những cơ hội to lớn của chúng tôi để phát triển. ✔ Trình độ học vấn: tốt nghiệp đại học điều dưỡng ✔ Kỹ năng: nhân từ, kiên nhẫn, sức chịu đựng áp lực ✔ Kinh nghiệm: 2 năm trở lên ✔ Phẩm chất: trách nhiệm, quan tâm, siêng năng

Answer: (Trả lời)

I would like aplying for childcare worker.

I’m very devoted, friendly, and reliable.

I’m nurturing and caring, and enjoy working and interacting with young children.

Excellent communication skills.

Tạm dịch:

Tôi muốn ứng tuyển cho việc bảo mẫu.

Tôi rất nhiệt tình, thân thiện và đáng tin cậy.

Tôi đang nuôi dưỡng và chăm sóc, và thích làm việc và tương tác với trẻ nhỏ.

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc.

6. Write your own CV to apply for one of the jobs advertised in 5 or a job of your choice. Tailor your CV to have a better chance to be shortlisted for an interview.

(Viết CV của bạn để nộp đơn cho một trong những công việc được quảng cáo trong 5 hay một công việc bạn đã chọn. Chỉnh CV của bạn để có một cơ hội tốt hơn để được lọt vào danh sách cho một cuộc phỏng vấn.)

Answer: (Trả lời)

CURRICULUM VITAE

Personal details

Full name: Nguyen Minh Quang

Address: 1661 Giang Van Minh, Ha Noi

Mobile phone: 01234567888

Home phone: 04-37228888

Email: nguyenminhquang@speedymail.com

Personal summary and career objectives

I am a highly motivated young person who works hard, has good interpersonal skills, and gets on well with people. I have just finished upper-secondary school and have a two month holiday before starting tertiary education. I am looking for a part-time job as a childcare worker. I play the piano, table tennis, and chess, swim well, and have a good command of English. In addition, I love children and can spend hours playing or interacting with them.

Educations and qualifications

• May 2017: IELTS 7.5 (British Council, Ha Noi)

• 2012- 2017: Ha Noi Upper Secondary School

• 2010-2014: Ha Noi Lower Secondary School

• 2005-2010: Dai Yen Primary School

Work experience

• 2016-2017: Part-time childcare worker and tutor in Maths and English for two students during the summer.

Responsibilities included

• Walking them to school and back home

• Tutoring them in Maths and English

• Teaching them to play the piano

• Interacting and playing games with them

Achievements

• July 2012: Second prize in Swimming Contest, City level

• August 2011: Third prize in Piano Contest, City level

Skills

• Compassion

• Excellent communication skills

Interests

• Music: piano

• Sports: table tennis, chess, swimming

References

• Available upon request

Tạm dịch:

SƠ YÊU Lý LỊCH

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Minh Quang

Địa chỉ: 1661 Giang Văn Minh, Hà Nội

Điện thoại di động: 01234567888

Điện thoại nhà riêng: 04-37228888

Email: nguyenminhquang@speedymail.com

Sơ lược bản thân và mục tiêu nghề nghiệp

Tôi là một người trẻ tuổi năng động, làm việc chăm chỉ, có kỹ năng giao tiếp tốt, quan hệ tốt với mọi người. Tôi vừa học xong trung học phổ thông và có một kỳ nghỉ hai tháng trước khi bắt đầu học đại học. Tôi đang tìm kiếm một công việc bán thời gian làm nhân viên giữ trẻ. Tôi chơi đàn piano, bóng bàn, cờ vua, bơi tốt và có khả năng tiếng Anh tốt. Ngoài ra, tôi yêu trẻ em và có thể dành hàng giờ chơi hoặc tương tác với chúng.

Giáo dục và bằng cấp

• Tháng 5 năm 2017: IELTS 7.5 (Hội đồng Anh, Hà Nội)

• 2012- 2017: Trường trung học phổ thông Hà Nội

• 2010-2014: Trường trung học cơ sở Hà Nội

• 2005-2010: Trường tiểu học Đại Yên

Kinh nghiệm làm việc

• 2016-2017: Nhân viên giữ trẻ làm việc bán thời và trợ giảng về Toán và Tiếng Anh cho hai học sinh trong mùa hè.

Công việc bao gồm

• Đi học và về nhà

• Bổ trợ môn Toán và Tiếng Anh

• Dạy chúng chơi piano

• Tương tác và chơi trò chơi với chúng

Giải thưởng

• Tháng 7 năm 2012: Giải nhì cuộc thi bơi lội, cấp thành phố

• Tháng 8 năm 2011: Giải ba tại cuộc thi Piano, cấp thành phố

Kỹ năng

• Nhân hậu

• Kỹ năng giao tiếp xuất sắc

Sở thích

• Âm nhạc: đàn piano

• Thể thao: bóng bàn, cờ vua, bơi lội

Tham chiếu

• Cung cấp theo yêu cầu

Bài trước:

 • Unit 8: The world of work trang 30 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

Bài tiếp theo:

 • Unit 9: Choosing a career trang 46 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

Xem thêm:

 • Các bài Tiếng Anh 12 (mới) khác
 • Để học tốt môn Toán lớp 12
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 12
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 12
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 12
 • Để học tốt môn Hóa học lớp 12
 • Để học tốt môn Sinh học lớp 12
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 12
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 12
 • Để học tốt môn Tin học lớp 12
 • Để học tốt môn GDCD lớp 12

Trên đây là nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập trong Review 3 trang 42 sgk Tiếng Anh 12 tập 2 đầy đủ, ngắn gọn và chính xác nhất. Chúc các bạn làm bài Tiếng Anh tốt!

“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com“