Review – Unit 7 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Reading

Read the movies review. Choose the correct answer.

(Đọc bài nhận xét phim. Chọn câu trả lời chính xác.)

ELIZABETH I: THE GOLDEN AGE

Friday Review by Scott Kerry

I watched the movie Elizabeth I: The Golden Age last Thursday with a group of friends. We watched it for a history project we’re doing at school. It is a drama about Queen Elizabeth I. She was born in 1533 and became Queen of England in 1558. She was a really strong leader. Her ships won battles against Spanish ships in 1588. Before I watched it, I didn’t know if I would like it. I don’t like many dramas but this was fantastic. The story of the movie was really interesting and so many exciting things happened. It was great! All my friends loved it too. You really should watch it!

Example: (Ví dụ)

0. When did Scott watch the movie? (Scott xem phim khi nào?)

A. Saturday (thứ Bảy)

B. Wednesday (thứ Tư)

C. Thursday (thứ Năm)

1. Why did Scott watch the movie? (Tại sao Scott xem phim?)

A. His friends wanted to. (Bạn bè của anh ấy muốn.)

B. For a history project. (Vì một dự án lịch sử.)

C. He likes dramas. (Anh ấy thích phim truyền hình.)

2. Who was Elizabeth I? (Elizabeth I là ai?)

A. a Spanish queen (một nữ hoàng Tây Ban Nha)

B. an English queen (một nữ hoàng Anh)

C. a movie (một bộ phim)

3. Why didn’t Scott want to watch the movie? (Tại sao Scott không muốn xem phim?)

A. He was busy. (Anh ấy bận.)

B. He was with a group of friends. (Anh ấy đã ở với một nhóm bạn.)

C. He doesn’t like many dramas. (Anh ấy không thích nhiều bộ phim chính kịch.)

4. What did Scott think about movie? (Scott nghĩ gì về phim?)

A. It had an interesting story. (Nó có một câu chuyện thú vị.)

B. It was boring. (Nó nhàm chán.)

C. He didn’t like it. (Anh ấy không thích nó.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

ELIZABETH I: THỜI KÌ VÀNG SON

Thứ Sáu, nhận xét bởi Scott Kerry

Tôi xem bộ phim Elizabeth Ⅰ: The Golden Age thứ Năm tuần trước với một nhóm bạn. Chúng tôi xem nó cho một dự án lịch sử mà chúng tôi đang làm. Đó là một hài kịch về nữ hoàng Elizabeth Ⅰ. Bà sinh năm 1533 và trở thành nữ hoàng của Anh vào năm 1558. Trước khi xem, tôi không biết liệu rằng tôi sẽ thích hay không. Tôi không thích hài kịch nhưng nó rất thú vị. Câu chuyện về bộ phim rất hay và có nhiều điều thích thú đã xảy ra. Nó rất tuyệt. Các bạn của tôi cũng thích. Bạn nên xem nó.

Lời giải chi tiết:

1. B 2. B 3. C 4. A

1. B

Why did Scott watch the movie? – B. For a history project.

(Tại sao Scott xem phim? – Anh ấy thích phim truyền hình.)

2. B

Who was Elizabeth I? – B. an English queen

(Elizabeth I là ai? – nữ hoàng Anh)

3. C

Why didn’t Scott want to watch the movie? – C. He doesn’t like many dramas.

(Tại sao Scott không muốn xem phim? – Anh ấy không thích nhiều bộ phim chính kịch.)

4. A

What did Scott think about movie? – A. It had an interesting story.

(Scott nghĩ gì về phim? – Nó có một câu chuyện thú vị.)