Thiết kế kĩ thuật (Technical Design) trong xây dựng là gì? – VietnamBiz

Thiết kế kĩ thuật (Technical Design)

Thiết kế kĩ thuật – danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Technical Design.

Thiết kế kĩ thuật là thiết kế cụ thể hóa thiết kế cơ sở sau khi dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt nhằm thể hiện đầy đủ các giải pháp, thông số kĩ thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn, qui chuẩn kĩ thuật được áp dụng, là cơ sở để triển khai thiết kế bản vẽ thi công.

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế kĩ thuật

Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế kĩ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước;

b) Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kĩ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba bước.

Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế kĩ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước. Phần thiết kế công nghệ và nội dung khác (nếu có) do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định;

b) Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kĩ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Đối với trường hợp thiết kế hai bước, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình.

Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế kĩ thuật trong trường hợp thiết kế ba bước, thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế hai bước đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, công trình công cộng, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng.

Phần thiết kế công nghệ (nếu có), dự toán xây dựng do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định;

b) Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định thiết kế kĩ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng đối với các công trình xây dựng còn lại;

c) Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng. (Theo Luật Xây dựng năm 2014)