Top 9 ví dụ về mở rộng và thu hẹp khái niệm tốt nhất

1 Bài 4: Các thao tác logic hình thức và hình thức logic với khái niệm

Bài 4: Các thao tác logic hình thức và hình thức logic với khái niệm
 • Tác giả: elib.vn
 • Ngày đăng: 04/09/2022
 • Đánh giá: 4.8 (619 vote)
 • Tóm tắt: về thu hẹp và mở rộng khái rộng, định nghĩa khái niệm và hình thức logic với … Ví dụ: từ khái niệm “nhà thơ”, ta thư hẹp thành khái niệm “nhà thơ Việt 
 • Nguồn: Các phần trên đã xem xét những biểu hiện lôgic hình thức của khái niệm. Hình thức của những khái niệm dưới dạng lôgic nghĩa là dưới dạng phổ quát nhất có thể biểu đạt bằng ngôn ngữ lôgic toán học. Ký hiệu tập hợp các đối tượng khái niệm bao quát …

2 Mở rộng và thu hẹp khái niệm 

 • Tác giả: vienphapluatungdung.vn
 • Ngày đăng: 01/07/2022
 • Đánh giá: 4.77 (403 vote)
 • Tóm tắt: · Chia sẻ: [VPLUDVN] Mở rộng và thu hẹp khái niêm là các thao tác lôgíc xử lý nôi hàm và ngoại 
 • Nguồn: Các phần trên đã xem xét những biểu hiện lôgic hình thức của khái niệm. Hình thức của những khái niệm dưới dạng lôgic nghĩa là dưới dạng phổ quát nhất có thể biểu đạt bằng ngôn ngữ lôgic toán học. Ký hiệu tập hợp các đối tượng khái niệm bao quát …

3 Logic học: Mở rộng và thu hẹp khái niệm – VOER

 • Tác giả: voer.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/31/2021
 • Đánh giá: 4.45 (413 vote)
 • Tóm tắt: Thu hẹp khái niệm là thao tác lôgíc nhờ đó ngoại diên của khái niệm từ chỗ rộng trở nên hẹp hơn bằng cách thêm vào nội hàm một số thuộc tính mới, làm cho nội 
 • Nguồn: Các phần trên đã xem xét những biểu hiện lôgic hình thức của khái niệm. Hình thức của những khái niệm dưới dạng lôgic nghĩa là dưới dạng phổ quát nhất có thể biểu đạt bằng ngôn ngữ lôgic toán học. Ký hiệu tập hợp các đối tượng khái niệm bao quát …

4 Bài 4: Các thao tác logic hình thức và hình thức logic với khái niệm

Bài 4: Các thao tác logic hình thức và hình thức logic với khái niệm
 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 08/11/2022
 • Đánh giá: 4.37 (595 vote)
 • Tóm tắt: Trong thực tiễn, con người có nhu cầu nhận thức sâu sắc hơn về một đối … Ví dụ: từ khái niệm “nhà thơ” mở rộng thành khái niệm “người lao động trí óc” 
 • Nguồn: Định nghĩa theo tập hợp thực hiện thông qua việc quy đối tương vào ngoại diên khái niệm giống gần nhất và vạch ra các dấu hiệu dặc trưng, bản chất khác biệt cửa đối tượng, nhằm phân biệt đối tượng cần định nghĩa vối các đối tượng còn lại của khái …

5 Thu hẹp khái niệm là gì? Cho một số ví dụ – 8910X.com

 • Tác giả: 8910x.com
 • Ngày đăng: 01/05/2022
 • Đánh giá: 4.16 (503 vote)
 • Tóm tắt: · Trong thực tiễn, con người có nhu cầu nhận thức sâu sắc hơn về một đối tượng, tìm hiểu chính xác, tỉ mỉ về đối tượng. Quá trình đó chính lầ quá 
 • Nguồn: Định nghĩa theo tập hợp thực hiện thông qua việc quy đối tương vào ngoại diên khái niệm giống gần nhất và vạch ra các dấu hiệu dặc trưng, bản chất khác biệt cửa đối tượng, nhằm phân biệt đối tượng cần định nghĩa vối các đối tượng còn lại của khái …

6 Mở rộng và thu hẹp khái niêm

 • Tác giả: hoctap24h.vn
 • Ngày đăng: 04/28/2022
 • Đánh giá: 3.98 (536 vote)
 • Tóm tắt: Thu hẹp khái niệm là thao tác lôgíc ngược với mở rông khái niệm, trong đó từ khái niệm có ngoại diên lớn hơn (loại) ta chuyển đến khái niệm có ngoại diên nhỏ 
 • Nguồn: Định nghĩa theo tập hợp thực hiện thông qua việc quy đối tương vào ngoại diên khái niệm giống gần nhất và vạch ra các dấu hiệu dặc trưng, bản chất khác biệt cửa đối tượng, nhằm phân biệt đối tượng cần định nghĩa vối các đối tượng còn lại của khái …

7 Mở rộng khái niệm: – phương pháp luận nghiên cứu khoa học

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 02/20/2022
 • Đánh giá: 3.59 (409 vote)
 • Tóm tắt: Ví dụ: Khía niệm khoa học có thể được phân thành các bộ môn khoa học với những đặc trưng khác nhau về nội hàm như khao học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, và công 
 • Nguồn: Như vậy, mở rộng khái niệm là đi tìm một khái niệm bao quát hơn, chung hơn, chứa đựng khái niệm xuất phát. Khái niệm bao quát đến tối đa được gọi là “phạm trù”. Nhờ biết phạm trù chứa đựng khái niệm mà người nghiên cứu lựa chọn được cơ sở lý luận …

8 logic học Chương II – KHÁI NIỆM pps

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 03/18/2022
 • Đánh giá: 3.57 (312 vote)
 • Tóm tắt: II – Nội hàm và ngoại diên của khái niệm … V- Mở rộng và thu hẹp khái niệm … I – Đặc điểm chung của “khái niệm” Ví dụ : Ví dụ : khái niệm khái niệm
 • Nguồn: Như vậy, mở rộng khái niệm là đi tìm một khái niệm bao quát hơn, chung hơn, chứa đựng khái niệm xuất phát. Khái niệm bao quát đến tối đa được gọi là “phạm trù”. Nhờ biết phạm trù chứa đựng khái niệm mà người nghiên cứu lựa chọn được cơ sở lý luận …

9 Mở rộng và thu hẹp khái niệm

 • Tác giả: zaidap.com
 • Ngày đăng: 05/08/2022
 • Đánh giá: 3.19 (216 vote)
 • Tóm tắt: Thu hẹp khái niệm là thao tác lôgíc nhờ đó ngoại diên của khái niệm từ chỗ rộng trở nên hẹp hơn bằng cách thêm vào nội hàm một số thuộc tính mới, làm cho nội 
 • Nguồn: Như vậy, mở rộng khái niệm là đi tìm một khái niệm bao quát hơn, chung hơn, chứa đựng khái niệm xuất phát. Khái niệm bao quát đến tối đa được gọi là “phạm trù”. Nhờ biết phạm trù chứa đựng khái niệm mà người nghiên cứu lựa chọn được cơ sở lý luận …