Công Nghệ 7 Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ

Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ

A. Lý thuyết

I. Luân canh, xen canh, tăng vụ

– Là những phương thức canh tác phổ biến trong trồng trọt.

1. Luân canh

Là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích.

Năm thứ 1: Trồng ngô hoặc đỗ (tháng 1 đến tháng 5).

Trồng lúa mùa chính vụ (từ tháng 7 đến tháng 12).

Năm thứ 2: Trồng khoai lang (từ tháng 12 đến tháng 5).

Trồng lúa hè thu (từ tháng 5 đến tháng 8).

Trồng lúa mùa muộn (từ tháng 8 đến tháng 12).

Có các loại hình luân canh như sau:

– Luân canh giữa các cây trồng cạn với nhau.

– Luân canh giữa cây trồng cạn với cây trồng nước.

Công thức luân canh hợp lí cần chú ý đến các yếu tố: mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng là nhiều hay ít và khả năng chống sâu, bệnh của mỗi loại cây trồng.

2. Xen canh:

Em hãy nêu một vài ví dụ về xen canh các loại cây trồng mà em biết.

Lý thuyết Công nghệ 7 Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ (hay, chi tiết)Lý thuyết Công nghệ 7 Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ (hay, chi tiết)

3. Tăng vụ: là tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một thửa ruộng.

II. Tác dụng của luân canh, xen canh và tăng vụ

– Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hoà dinh dưỡng và giảm sâu, bệnh.

– Xen canh sử dụng hợp lí đất, ánh sáng và điều hoà dinh dưỡng.

– Tăng vụ góp phần tăng thêm: sản phẩm thu hoạch.

B. BÀI TẬP

Câu 1: Luân canh là

A. cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích

B. tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất

C. trồng hai loại hoa màu cùng một lúc trên cùng một diện tích

D. tăng từ một vụ lên hai, ba vụ

Hiển thị đáp án

Câu 2: Cây ngô thường được trồng xen canh với loại cây nào?

A. Cây hoa hồng

B. Cây đậu tương

C. Cây bàng

D. Cây hoa đồng tiền

Hiển thị đáp án

Câu 3: Có mấy hình thức luân canh?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Câu 4: Cây đỗ có thể luân canh với cây trồng nước nào?

A. Cây sen

B. Cây bèo tây

C. Cây lúa

D. Cây khoai lang

Hiển thị đáp án

Câu 5: Năm thứ 1 trồng ngô hoặc đỗ nên từ tháng mấy?

A. từ tháng 12 đến 5

B. từ tháng 1 đến 5

C. từ tháng 5 đến 8

D. từ tháng 8 đến 12

Hiển thị đáp án

Câu 6: Ý nghĩa của biện pháp tăng vụ?

A. Tăng độ phì nhiêu

B. Điều hòa dinh dưỡng đất

C. Giảm sâu bệnh

D. Tăng sản phẩm thu hoạch

Hiển thị đáp án

Câu 7: Các yếu tố ảnh hưởng đến biện pháp luân canh như thế nào?

A. Mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng

B. Khả năng chống sâu bệnh của cây trồng

C. Cả A và B

D. A hoặc B

Hiển thị đáp án

Câu 8: Biện pháp xen canh được sử dụng để tận dụng các yếu tố nào?

A. Diện tích

B. Chất dinh dưỡng

C. Ánh sáng

D. Cả A, B, C.

Hiển thị đáp án

Câu 9: Ở năm thứ 2, thời gian trồng khoai lang là như thế nào?

A. từ tháng 12 đến 5

B. từ tháng 1 đến 5

C. từ tháng 5 đến 8

D. từ tháng 8 đến 12

Hiển thị đáp án

Câu 10: Tăng vụ là như thế nào?

A. Tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất

B. Tăng sản phẩm thu hoạch

C. Tăng từ một vụ lên hai, ba vụ trong năm

D. Cả A, B, C đều đúng

Hiển thị đáp án