Unit 3 Lesson 2 (trang 20-21 Tiếng Anh 3) – Sachgiaibaitap.com

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3: tại đây

Học Tốt Tiếng Anh Lớp 3 Unit 3 Lesson 2 (trang 20-21 Tiếng Anh 3) giúp bạn giải các bài tập trong sách tiếng anh, sách giải bài tập tiếng anh 3 tập trung vào việc sử dụng ngôn ngữ (phát âm, từ vựng và ngữ pháp) để phát triển bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết):

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 3

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

a) Is that Tony?

Yes, it is.

b) Is that Quan?

No, it isn’t. It’s Phong.

Hướng dẫn dịch:

a) Đó là Tony phải không?

Vâng, đúng rồi.

b) Đó là Quân phải không?

Không, không phải. Đó là Phong.

2. Point and say. (Chỉ và nói).

Bài nghe:

a) Is that Peter?

Yes, it is.

b) Is that Tony?

Yes, it is.

c) Is that Mai?

No, it isn’t. It’s Hoa.

d) Is that Mary?

No, it isn’t. It’s Linda.

Hướng dẫn dịch:

a) Đó là Peter phải không?

Vâng, đúng rồi.

b) Đó là Tony phải không?

Vâng, đúng rồi.

c) Đó là Mai phải không?

Không, không phải. Đó là Hoa.

d) Đó là Mary phải không?

Không, không phải. Đó là Linda.

3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

Is that Nam?

Yes, it is.

Is that Linh?

No, it isn’t. It’s Hoa.

Is that Mai?

Yes, it is.

Is that Peter?

No, it isn’t. It’s Tony.

Is that Phong?

Yes, it is.

Hướng dẫn dịch:

Đó là Nam phải không?

Vâng, đúng rồi.

Đó là Linh phải không?

Không, không phải. Đó là Hoa.

Đó là Mai phải không?

Vâng, đúng rồi.

Đó là Peter phải không?

Không, không phải. Đó là Tony.

Đó là Phong phải không?

Vâng, đúng rồi.

4. Listen and number. (Nghe và điền số).

Bài nghe:

a. 3 b. 2 c. 1 d. 4

1.

Nam: Is that Linda?

Hoa: Yes, it is.

2.

Quan: Is that Peter?

Mai: No, it isn’t. It’s Tony.

3.

Mai: Is that Peter?

Tony: Yes, it is.

4.

Hoa: Is that Linda?

Phong: No, it isn’t. It’s Mai.

Hướng dẫn dịch:

1.

Nam: Đó có phải là Linda không?

Hoa: Đúng vậy.

2.

Quân: Có phải đó là Peter không?

Mai: Không, không phải vậy. Đó là Tony.

3.

Mai: Đó có phải là Peter không?

Tony: Đúng vậy.

4.

Hoa: Linda đó à?

Phong: Không, không phải vậy. Đó là Mai.

5. Look, read and answer. (Nhìn, đọc và trả lời).

1. Yes, it is.

2. No, it isn’t. It’s Tony.

3. Yes, it is.

4. No, it isn’t. It’s Quan.

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là Linda phải không?

Vâng, đúng rồi.

2. Đó là Peter phải không?

Không, không phải. Đó là Tony.

3. Đó là Phong phải không?

Vâng, đúng rồi.

4. Đó là Nam phải không?

Không, không phải. Đó là Quân.

6. Let’s play. (Chúng ta cùng chơi).

Line-up (Trò chơi xếp hàng)

Hướng dẫn dịch:

Tạo thành 2 nhóm, nhóm A và nhóm B, hai nhóm này ngồi trên bục giảng và quay mặt xuống lớp. Cung cấp cho mỗi nhóm những thẻ từ (mỗi thẻ từ sẽ chứa từ vựng, từ này sẽ giúp nhiều thành viên trong nhóm tạo thành câu có nghĩa), có thể tạo thành những câu khác nhau từ thẻ từ này. Cô giáo sẽ đọc một câu, ví dụ: This is Minh. Nếu học sinh trong nhóm A có thể từ có chứa nội dung là các từ “This”, “is”, “Minh” thì các bạn di chuyển thật nhanh để xếp thành một hàng sao cho thành câu đúng là “This is Minh”. Các thành viên của nhóm B nên ngồi tại chỗ. Nếu các bạn trong nhóm B đứng lên khi cô giáo đọc câu mà nhóm A vừa tạo thành, thì các bạn trong nhóm B phạm luật chơi và rời khỏi trò chơi – nhóm thua cuộc và kết thúc cuộc chơi.